Instytut Turystyki
Polska


7. BAZA NOCLEGOWA

Klasyfikacja obiektów noclegowych

Szczegółowe dane o obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania według województw i powiatów
w latach: [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ]


Przygotowując tę stronę korzystamy z baz danych GUS i publikacji GUS (ostatnia: Turystyka w 2009 roku).

Zgodnie ze standardami przyjętymi w międzynarodowych publikacjach statystycznych (np. Światowa Organizacja Turystyki i Eurostat) przestrzegamy podziału na:

  1. obiekty zakwaterowania zbiorowego i
  2. prywatną bazą noclegową.

W ślad za publikacjami statystycznymi Światowej Organizacji Turystyki zachowujemy - dla ułatwienia porównań międzynarodowych - stosowany tam sposób klasyfikacji obiektów.

Prywatną bazę noclegową – pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne – bada Instytut Turystyki.   Patrz wyniki uzyskane w 2007 roku.


Warto zwrócić uwagę, że w 2009 roku wprowadzono kategorię "hostele", która zastąpiła "Obiekty wypoczynku sobotnio-niedzielnego". W 2004 roku do grupy hotele i podobne obiekty wprowadzono podgrupę „inne obiekty hotelowe”. Zaliczają się do niej hotele, motele i pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria oraz obiekty, które świadczą usługi hotelowe (np. codzienne sprzątanie). Jest to liczna grupa obiektów, głownie hotele i podobne bez kategorii, ale także takie obiekty jak zajazdy, domy gościnne i inne, do tej pory zaklasyfikowane w podgrupie „pozostałe niesklasyfikowane”.

Zakres kategorii „prywatna baza noclegowa” zmieniał się: do 1997 roku były to pokoje gościnne (kwatery prywatne), w latach 1998-1999 prócz pokoi gościnnych – również kwatery agroturystyczne, a od 2000 roku tylko kwatery agroturystyczne (GUS zaprzestał gromadzenia danych o pokojach gościnnych).
Trzeba podkreślić, że przedstawione tu informacje o bazie noclegowej nie obejmują wszystkich obiektów świadczących usługi noclegowe. Od 2000 roku GUS nie gromadzi bowiem danych o pokojach gościnnych (kwaterach prywatnych).

Od 2000 roku GUS zmienił sposób prezentacji danych o korzystających, udzielonych noclegach i wynajętych pokojach.
Obecnie dane te otrzymujemy w układzie rocznym, w miejsce dawnego okresu sprawozdawczego październik - wrzesień następnego roku. Stąd wynikają braki niektórych bardziej szczegółowych danych za 1999 rok.

Tabele z poprzedniej wersji tej strony zawierające dane w układzie październik - wrzesień zostały przeniesione do [ archiwum ].


 

Rys.1. Baza noclegowa w Polsce w latach 1991-2010
(liczba obiektów zakwaterowania zbiorowego ogółem i liczba hoteli)

Źródło: GUS (stan w dniu 31 VII danego roku).

W lipcu 2010 r. było zarejestrowane 7206 obiektów zbiorowego zakwaterowania, na które składało się 3223 obiektów hotelowych i 3983 pozostałych obiektów.
Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych stanowią hotele (1796). W stosunku do roku 2009 sprawozdawczością objęto o 214 obiektów więcej.

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w 2010 roku

Rodzaj Obiekty Miejsca noclegowe
2009 2010 2009 2010
liczba 2009=100 liczba 2009=100
Ogółem 6 992 7 206 103,1 606 501 610 111 100,6
Hotele 1 634 1 796 109,9 165 595 176 035 106,3
Motele 119 123 103,4 4 511 4 665 103,4
Pensjonaty 274 293 106,9 11 846 12 746 107,6
Inne obiekty hotelowe 809 1 011 125,0 39 681 47 521 119,8
Domy wycieczkowe 60 52 86,7 4 798 4 185 87,2
Schroniska 62 60 96,8 3 059 2 872 93,9
Schroniska młodzieżowe 52 52 100,0 3 370 3 173 94,2
Szkolne schroniska młodzieżowe 290 294 101,4 16 547 16 935 102,3
Ośrodki wczasowe 1 199 1 154 96,2 130 346 122 141 93,7
Ośrodki kolonijne 111 100 90,1 16 003 13 943 87,1
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 464 494 106,5 48 057 50 277 104,6
Domy pracy twórczej 39 37 94,9 1 985 1 862 93,8
Zespoły domków turystycznych 330 365 110,6 21 481 21 489 100,0
Kempingi 125 121 96,8 19 692 19 561 99,3
Pola biwakowe 216 193 89,4 24 503 21 441 87,5
Zakłady uzdrowiskowe 158 159 100,6 30 987 31 972 103,2
Pozostałe niesklasyfikowane* 1 050 902 85,9 640 40 592 93 92,6

Źródło: GUS (stan w dniu 31 VII 2010 r.) - na podstawie materiału na konferencję prasową w dniu 26 X 2010.

Według danych GUS, w 2009 roku liczba obiektów noclegowych zakwaterowania wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 2%. Warto podkreślić kolejny wzrost liczby hoteli (o 9,8%).

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w 2009 roku

Rodzaj obiektu kat. liczba obiektów w tym całorocz. Liczba pokoi w tym w WC liczba miejsc nocl. w tym całorocz.
Ogółem   6992 4989 109534 104380 606501 393920
Hotele razem 1634 1630 84945 82876 165595 163832
Hotele ***** 35 35 5761 5761 9956 9956
Hotele **** 141 141 14400 14385 27576 27517
Hotele *** 676 676 35970 35805 70224 69649
Hotele ** 487 484 19214 18336 37779 36688
Hotele * 175 175 5825 4883 12216 12216
Hotele bez * 120 119 3775 3706 7844 7806
Motele   119 119 2243 2035 4511 4483
Pensjonaty   274 248 5058 4851 11846 10861
Inne hotelowe   809 786 17288 14618 39681 38434
Domy wycieczkowe   60 57 0 0 4798 4475
Schroniska   62 55 0 0 3059 2796
Schroniska młodzieżowe   52 32 0 0 3370 2084
Szkolne schroniska młodzieżowe   290 169 0 0 16547 10733
Ośrodki wczasowe   1199 447 0 0 130346 43793
Ośrodki kolonijne   111 23 0 0 16003 1800
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe   464 382 0 0 48057 35218
Domy pracy twórczej   39 37 0 0 1985 1877
Zespół domków turystycznych   330 49 0 0 21481 2494
Kempingi   125 9 0 0 19692 1439
Pola biwakowe   216 0 0 0 24503 0
Hostele   19 18 0 0 575 566
Zakłady uzdrowiskowe   158 155 0 0 30987 29808
Pozostałe niesklasyfikowane   1031 773 0 0 63465 39227

Źródło: GUS (stan w dniu 31 VII danego roku).

TAB. 7.1. Liczba obiektów noclegowych

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
OGÓŁEM 12000 13437 13546 8626 8686 7948 7116 6972 6723 6694 6718 6857
Obiekty zakwaterowania zbiorowego ogółem 7779 7886 8301 7818 7613 7050 7116 6972 6723 6694 6718 6857
Hotele i obiekty typu hotelowego 1397 1576 1535 1449 1391 1478 1547 2139 2200 2301 2443 2642
Hotele 844 909 906 924 966 1071 1155 1202 1231 1295 1370 1488
***** 1 . 1 6 6 6 8 13 16 19 24 27
**** 25 31 35 40 39 44 51 63 66 72 84 114
*** 283 305 331 333 343 355 380 425 458 503 547 609
** 240 247 263 285 315 310 367 388 421 434 450 459
* 295 326 276 260 263 197 177 165 151 152 157 170
Hotele w trakcie kategoryzacji . . . . . 159 172 148 119 115 108 109
Motele 120 135 130 116 118 120 132 116 116 109 108 106
Pensjonaty 433 532 499 409 307 287 260 241 238 242 250 250
Inne hotelowe . . . . . . . 580 615 655 715 798
Obiekty wyspecjalizowane 556 720 716 720 710 701 718 693 678 680 712 716
Zakłady uzdrowiskowe . 140 146 140 130 125 127 132 137 145 156 159
Schroniska 96 102 89 83 80 66 66 59 49 56 61 59
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 460 478 481 497 500 510 525 502 492 479 495 498
Pozostałe obiekty zakwaterowania zbiorowego 5826 5590 6050 5649 5512 4871 4851 4140 3845 3713 3563 3499
Zesp. ogólnodostępnych domków turystycznych 430 491 539 514 439 394 367 349 315 309 310 311
Kempingi 228 250 224 171 175 149 139 138 136 128 127 125
Pola biwakowe 432 421 427 339 300 267 280 259 247 247 239 232
Schroniska młodzieżowe 547 546 510 457 427 415 388 75 74 66 59 60
Szkolne schroniska młodzieżowe . . . . . . . 331 329 329 316 301
Domy wycieczkowe 234 233 201 179 146 123 103 84 78 70 66 60
Domy pracy twórczej 59 57 50 56 52 48 48 48 47 45 44 41
Ośrodki wczasowe 2881 2617 2293 2079 1886 1701 1625 1510 1391 1347 1298 1291
Ośrodki kolonijne 266 289 266 245 218 194 191 179 143 139 134 122
Obiekty wypoczynku sob.-niedz. 144 129 99 90 79 72 67 57 47 41 43 42
Inne niesklasyfikowane 605 557 1441 1519 1790 1508 1643 1110 1038 992 927 914
Prywatna baza noclegowa 4221 5551 5245 808 1073 898 . . . . . .
Kwatery prywatne 4221 4943 4490 . . . . . . . . .
Kwatery agroturystyczne . 608 755 808 1073 898 . . . . . .

Źródło: GUS, stan w dniu 31 VII danego roku.
W latach 2000-2002 w kategorii „prywatna baza noclegowa” rejestruje się tylko obiekty agroturystyczne,
od 2003 r. – tylko obiekty zakwaterowania zbiorowego.

 

TAB. 7.2. Liczba miejsc noclegowych według rodzaju obiektów (w tys.)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
OGÓŁEM 757,8 791,8 770,4 668,3 651,5 610,9 596,5 584,7 569,9 574,6 582,1 597,0
Obiekty zakwaterowania zbiorowego 684,5 697,8 691,8 660,2 640,4 601,4 596,5 584,7 569,9 574,6 582,1 597,0
Hotele i obiekty typu hotelowego 111,3 120,6 120,3 120,3 118,2 127,6 134,3 165,4 169,6 178,1 190,4 210,5
Hotele 86,0 90,2 91,9 95,1 97,9 109,3 117,1 123,0 127,5 133,8 141,1 155,8
***** 0,3 . 0,5 1,9 2,1 2,4 3,3 4,6 5,3 6,4 7,3 11,8
**** 8,2 9,7 11,3 10,2 10,5 11,4 11,3 13,7 13,2 13,4 18,4 22,7
*** 37,6 39,5 40,7 43,0 43,3 45,2 48,7 51,9 55,8 59,5 60,0 64,3
** 20,9 20,0 22,0 23,3 24,7 25,5 28,9 31,1 33,3 34,3 36,4 37,3
* 18,9 20,9 17,4 16,7 17,4 13,8 12,0 11,7 10,7 11,0 11,3 11,9
Hotele w trakcie kategoryzacji . . . . . 10,9 12,9 9,9 9,2 9,2 7,7 7,8
Motele 5,4 6,6 5,8 4,5 4,8 4,4 4,9 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1
Pensjonaty 19,9 23,8 22,6 20,6 15,4 13,9 12,3 11,2 11,0 11,1 11,1 11,1
Inne hotelowe . . . . . . . 26,8 26,7 29,1 34,1 39,4
Obiekty wyspecjalizowane 50,3 78,1 78,5 78,2 76,0 78,5 78,2 76,7 76,5 78,3 81,4 82,6
Zakłady uzdrowiskowe . 26,7 25,9 25,4 23,8 23,7 22,4 22,7 24,3 26,5 27,9 29,1
Schroniska 5,0 5,2 4,3 4,0 3,9 3,4 3,3 2,9 2,5 2,8 3,0 3,0
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 45,3 46,3 48,4 48,8 48,4 51,4 52,4 51,1 49,7 49,0 50,5 50,5
Pozostałe obiekty zakwaterowania zbiorowego 522,8 499,0 493,0 461,7 446,1 395,3 384,0 342,6 323,7 318,3 310,3 303,9
Zesp. ogólnodostępnych domków turystycznych 29,8 32,0 34,3 31,5 26,8 24,9 24,6 22,9 21,6 22,1 21,9 21,2
Campingi 37,7 42,0 38,4 29,8 38,1 26,0 25,0 24,1 24,9 24,9 24,5 24,0
Pola biwakowe 63,6 57,7 53,4 46,5 42,8 33,4 33,3 30,8 31,3 29,6 27,8 25,7
Schroniska młodzieżowe 24,2 24,2 23,4 21,7 21,7 21,0 22,1 4,3 4,3 3,8 3,6 3,7
Szkolne schroniska młodzieżowe . . . . . . . 17,1 18,0 17,6 18,0 16,8
Domy wycieczkowe 17,0 15,3 14,3 12,2 10,7 8,3 7,1 5,8 5,7 5,0 4,8 4,5
Domy pracy twórczej 2,3 2,3 2,2 2,5 2,5 2,2 2,3 2,6 2,2 2,1 2,0 1,9
Ośrodki wczasowe 251,2 228,5 206,9 195,2 177,5 158,3 151,9 143,5 136,0 136,2 134,0 133,0
Ośrodki kolonijne 40,0 43,5 36,1 34,5 30,2 28,5 28,7 25,7 19,8 19,4 18,7 16,5
Obiekty rekreacji sob.-niedz. 5,7 4,7 4,0 4,0 3,3 3,2 3,4 2,7 2,1 1,7 2,0 2,1
Inne niesklasyfikowane 51,2 48,8 80,0 83,7 92,6 89,4 85,5 63,2 57,7 55,9 53,2 54,5
Prywatna baza noclegowa 73,3 94,0 78,6 8,1 11,2 9,6 . . . . . .
Kwatery prywatne 73,3 88,5 71,4 . . . . . . . . .
Kwatery agroturystyczne . 5,5 7,2 8,1 11,2 9,6 . . . . . .

Źródło: GUS, stan w dniu 31 VII danego roku.
W latach 2000-2002 w kategorii „prywatna baza noclegowa” rejestruje się tylko obiekty agroturystyczne,
od 2003 r. – tylko obiekty zakwaterowania zbiorowego.

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O HOTELACH

Liczba hoteli w Polsce regularnie wzrasta. Zawdzięczamy to z jednej strony inwestycjom w hotelarstwie, a z drugiej - poprawie sprawozdawczości statystycznej i urealnieniu kategoryzacji, o czym dobitnie świadczą liczby dotyczące hoteli pięciogwiazdkowych.

 

Rys.2. Liczba hoteli i pokoi hotelowych w latach 1991 - 2009

Źródło: GUS (dane wg stanu w dniu 31 VII danego roku).

 

TAB. 7.3. Hotele według kategorii: stopień wykorzystania pokoi (w %)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Razem 40,6 38,5 36,0 36,0 39,8 43,1 44,9 47,1 46,0 41,2
***** 58,9 55,9 51,3 49,5 50,6 52,1 63,9 63,7 60,3 55,4
**** 52,0 48,9 44,8 43,3 48,0 52,4 53,7 56,0 52,0 45,8
*** 42,5 40,0 37,9 38,7 41,3 44,0 44,6 46,2 44,9 39,7
** 36,9 34,7 34,3 32,8 36,3 39,3 41,1 43,7 43,2 38,4
* 29,9 29,4 29,1 31,1 37,1 39,1 41,7 43,9 44,6 41,0

Źródło: GUS.

 

TAB. 7.4. Liczba hoteli wg kategorii w miastach wojewódzkich w 2009 r.

  Hotele razem ***** **** *** ** * w trakcie kategoryzacji
Wrocław 37 2 8 20 5 2 -
Bydgoszcz 19 1 2 4 9 1 2
Lublin 11 - 2 6 1 - 2
Zielona Góra 10 - 1 5 1 3 -
Łódź 19 - 1 8 8 2 -
Kraków 120 7 12 67 24 4 6
Warszawa 63 11 8 19 14 8 3
Opole 8 - - 6 - 1 1
Rzeszów 14 - 1 7 2 3 1
Białystok 8 - 2 2 4 - -
Gdańsk 23 3 5 9 5 - 1
Katowice 15 1 2 3 5 2 2
Kielce 20 - 1 6 11 2 -
Olsztyn 12 - - 5 4 2 1
Poznań 47 1 6 23 13 2 2
Szczecin 19 - 4 7 3 5 -

Źródło: GUS; Turystyka w 2009 r. (stan w dniu 31 VII 2009)

 

TAB. 7.4. Miejsca noclegowe w hotelach wg kategorii w miastach wojewódzkich w 2009 r.

  Hotele razem ***** **** *** ** * w trakcie kategoryzacji
Wrocław 5 667 731 1 888 2 095 756 197 -
Bydgoszcz 1 843 44 362 503 574 163 197
Lublin 1 220 - 278 695 166 - 81
Zielona Góra 762 - 127 271 111 253 -
Łódź 3 287 - 542 1 364 1 186 195 -
Kraków 15 485 1 726 2 590 6 767 3 677 444 281
Warszawa 18 596 5 002 4 137 5 008 2 009 2 267 173
Opole 513 - - 425 - 31 57
Rzeszów 937 - 112 471 99 173 82
Białystok 1 105 - 553 228 324 - -
Gdańsk 3 483 347 1 149 1 522 415 - 50
Katowice 2 417 192 683 314 681 307 240
Kielce 1 813 - 162 634 649 368 -
Olsztyn 1 587 - - 910 465 148 64
Poznań 6 246 271 1 149 3 259 1 232 92 243
Szczecin 3 608 - 1 080 1 282 395 851 -

Źródło: GUS; Turystyka w 2009 r. (stan w dniu 31 VII 2009)

 

TAB. 7.4. Stopień wykorzystania pokoi w hotelach w miastach wojewódzkich w 2009 r.

  Hotele razem ***** **** *** ** * w trakcie kategoryzacji
Wrocław 49,9 54,1 51,4 48,3 48,8 46,3 43,8
Bydgoszcz 40,0 42,0 48,6 34,5 41,1 48,4 28,7
Lublin 50,8 - 49,8 50,0 50,2 - 60,0
Zielona Góra 32,9 - 44,4 29,9 38,5 28,3 -
Łódź 44,2 - 52,1 37,7 50,0 47,7 -
Kraków 48,0 52,8 51,2 49,0 40,7 43,4 45,2
Warszawa 55,0 61,9 56,4 47,5 53,0 54,7 29,0
Opole 46,5 - - 49,3 - 31,8 21,4
Rzeszów 46,1 - 46,1 44,5 45,8 44,6 59,6
Białystok 40,2 - 28,4 54,7 46,8 - -
Gdańsk 49,9 50,2 57,1 45,9 47,7 - 44,9
Katowice 42,3 35,6 47,8 51,0 41,1 49,3 22,5
Kielce 31,2 - 35,0 26,6 36,4 34,7 5,4
Olsztyn 35,4 - - 37,6 33,0 25,5 40,0
Poznań 40,2 41,5 43,1 36,8 48,2 22,7 41,2
Szczecin 48,1 - 52,2 46,4 55,3 41,8 -

Źródło: GUS; Turystyka w 2009 r.

 


  Informacje o liczbie korzystających z bazy noclegowej.


 

Copyright (c) 1998 - 2010 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 26-X-2010